Teal-organisaatio itseohjautuva

Itseohjautuvuuden tarina

Teoria Teal-organisaatioiden takana nojaa Frederic Laloux:n tutkimuksiin ja kirjaan Reinventing Organizations. Teoria on jo tällä hetkellä muuttamassa koko johtamisen paradigmaa systeemiseen johtamiseen ja itseohjautuvuuden kehittämiseen organisaatioissa.

Teal-organisaatioissa pyritään muuttamaan organisaatio kokonaan itseohjautuvaksi, joka poistaa tarpeen nykyisen kaltaiselle hierarkkiselle johtamisjärjestelmälle. Tulevaisuuden organisaatioissa saavutetaan merkittäviä etuja tuottamalla ns. palvelevaa johtamista, jolla pikemminkin tuetaan organisaation jäsenten ja tiimien mahdollisuutta organisoida omaa tekemistään ketterästi.

Palveleva johtaminen tuottaa hyvinvointia työssä ja sen ulkopuolella, mahdollistaa organisaation nopean reagoinnin, ketterät toimintatavat ja pienentää hallinnollisia kuluja.

Tällä hetkellä Teal on käytössä Suomessa useissa it-taloissa, mutta sillä on saatu huomattavia kilpailuetuja myös esimerkiksi hoitotyössä ja ihan tehdasolosuhteissakin.

Teal jakaa organisaatiot karkeasti viitteen ryhmään:

susi itseohjautuva teal

Taso 1: Punainen maailmankatsomus:

Punaiset organisaatiot käyttäytyvät lähinnä susilauman tavoin. Organisaatiota pitää yhdessä lojaalisuus ja pelko vahvaa johtajaa kohtaan. Jos johtaja näyttää heikkenemisen merkkejä, muuttuu liian ahneeksi tai laiminlyö velvoitettaan pitää huolta ryhmästään, joku tulee yrittämään hänen kaatamistaan kuten susilaumassa korvataan vanheneva alfauros. Punaiset organisaatiot ovat melko epävakaita ja kohtaavat ongelmia kasvaessaan. Moderni esimerkki tämän tyyppisistä organisaatioista voisi olla esimerkiksi mafia tai huumekartelli.

Taso 2: Keltainen Organisaatio:

Keltaiset organisaatiot ovat voimakkaan hierarkkisia ja niiden tapaa organisoitua voisi kuvata pyramidilla. Näiden organisaatioiden liima on häpeä ja syyllisyyden tunne ja ihmiset käyttävätkin huomattavan määrän energiaansa yrittäessään sopia mukaan. Organisaatioissa on tiukkoja käytössääntöjä pukeutumisesta ”vääränlaisiin ajatuksiin”. Tyypillisiä esimerkkejä tämän tyyppisistä organisaatioista ovat armeija ja katolinen kirkko tai useiden valtioiden virastot. Nämä organisaatiot luottavat usein siihen, että on olemassa yksi oikea tapa tehdä asioita.

Kun maailma muuttuu, on heidän hankala muuttaa uskomuksiaan ja pysyä mukana.

Teal itseohjautuvuus taso 2
Teal itseohjautuvuus taso 3

Taso 3: Oranssi saavutusten maailma:

Tämä maailmankatsomus on tieteen ja teollisen vallankumouksen taustalla. Tässä maailmankatsomuksessa maailma nähdään kompleksisena kokonaisuutena, jota voidaan tutkia ja jota voidaan ymmärtää. Maailmankatsomusta ei rajoita enää tiukat oikean ja väärän väliset rajanvedot. Pikemminkin yksilön on mahdollista oppia maailmasta ja manipuloida sitä ja näin saavuttaa enemmän menestystä, rahaa tai mitä nyt sattuu tavoittelemaankaan. Ihmisestä voi tulla mitä vain! Tämä maailmankatsomus dominoi nykyistä johtamisen ajattelua. Organisaatiot nähdään koneina, joita konsultit suunnittelevat. Ihmiset ovat resursseja, joita täytyy tarkasti hallita ja joiden käyttäytymistä mallintaa. Jos jossakin kohtaa konetta ilmenee vikaa, sinne lisätään öljyksi esimerkiksi jonkinlainen tiiminrakennusharjoitus. Koneen tapaan toimiva organisaatio voi kuitenkin tuntua kylmältä ja elottomalta. Oranssimaailmankatsomus on tuonut mahtavia etuja ja keksintöjä. Kun ihmisten perustarpeista on huolehdittu, markkinointikoneistot luovat uusia tarpeita. Haetaan kasvua kasvun vuoksi.

Mutta olisikohan olemassa vielä jotakin enemmän?

Taso 4: Vihreä moniarvoinen maailmankatsomus:

Ihmiset vihreässä maailmassa ovat hyvin tietoisia oranssin maailman synneistä: materialismista, yhteisöllisyyden katoamisesta, ympäristöongelmista ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta. He hakeutuvat yhteen ja muodostavat harmonisen siteen, jossa kaikki otetaan huomioon. Vihreä maailmankatsomus on voimaannuttava ja vapauttava. Kulttuuri on arvojen ohjaama ja tiukat roolit voidaan jättää. Organisaation tai vaikka yrityksen kannalta katsoen, organisaatiossa on yhteiset arvot, jotka ohjaavat jokaisen jäsenen käyttäytymistä ja päätöksentekoa.

Ihmiset tekevät arvojen pohjalta päätöksiä, jotka ovat kokonaisuuden kannalta parhaimpia.

Organisaation rakenne nähdään käännettynä pyramidina, jossa alimmalla portaalla istuu johtaja, jonka tehtävä on palvella muita. Vihreät organisaatiot usein kyseenalaistavat mantran ”osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen”, ja näkevät organisaation vastuullisena toimijana myös esimerkiksi työntekijöitään ja paikallista yhteisöä kohtaan. Vihreiden organisaatioiden ongelmana on usein konsensushakuisuus, joka kuitenkin yhdistyy usein pyramidimaiseen malliin. Tämä johtaa usein epätietoisuuden tunteeseen: toisaalta organisaatio on arvovetoinen, mutta kuitenkin on olemassa johtaja, joka tekee päätökset. Epätietoisuus voi tuntua jopa halvaannuttavalta ja konsensushakuisuus voi haitata ketteriä toimintatapoja varsinkin isommissa organisaatioissa. Isot vihreät organisaatiot tuntuvatkin keskittyvän enemmän voimaannuttamiseen ja jättäisivät pyramidimallin mielellään historiaan, mutta eivät ole vielä löytäneet tietä.

Teal taso 5

Taso 5: Sininen Teal-maailmankatsomus.

Teal- maailmankatsomus on uusi ja vallankumouksellinen ja vielä jossain määrin muotoutumassa oleva. Maailmaa ei nähdä enää kiinteänä ja jumalan antamana tai kylmänä mekanismina. Sen sijaan se nähdään paikkana, jossa käymme matkaamme kohti omaa todellista itseämme ja pääsemme paljastamaan todellisen potentiaalimme. Teal-maailmankatsomuksessa ihmiset uskaltavat jättää taakseen odotukset ja aidosti tutkia minne elämä kuljettaa ja keitä he ovat. Teal- organisaatiota johdetaan siis hyvin eri tavoin, kuin aiempia tasoja. Se arvottaa yksilöä ja sen osaamista korkealle ja näkee työntekijät asiantuntijoina.

Yksilöt ovat asiantuntijoita ammatissaan, mutta myös itsestään kokonaisuutena, näin ollen paras asiantuntija yksilön johtamiseen on hän itse.

Organisaatio kokonaisuutena nähdään lähinnä elävänä organismina tai ekosysteeminä, jossa tasapaino. Muutos tapahtuu koko ajan kaikkialla, jolloin selkeää keskusjohtoa ei tarvita. Näillä elävillä organismeilla on oma elämä ja oma tarkoitus itsessään. Organisaatio ei pyri enää kontrolloimaan tulevaisuutta vaan sen jäsenet lähtevät mukaan siihen virtaan, joka ohjaa organisaatiota kohti kaikkea sitä, mitä siitä voi kehittyä!

 

Jokaisessa organisaatiossa voi olla monenlaisia ihmisiä ja osa kaipaa enemmän ohjausta ja raameja, kuin toiset. Teal- kartoituksella voidaan kartoittaa niin organisaation, kuin sen yksilöidenkin tilaa ja tarjota sopivia työkaluja niin yksilön, kuin organisaationkin kehitykseen.

Haluatko kuulla lisää Teal-kartoituksesta? Voit myös kokeilla ilmaiseksi lyhyttä testiä, jolla saat tietoa omasta itseohjautuvuudestasi.