asiakastutkimus, henkilöstötutkimus

Suurin osa järjestöistä kamppailee samojen ongelmien kanssa: jäsenistöä pitäisi saada aktivoitua ja toiminta tahtoo jäädä liian pienen porukan harteille. Toimintaa pyörittävä pieni ryhmä hitsautuu tiukasti yhteen ja uusista aktiiveista tai potentiaalisista aktiiveista voi tuntua hankalalta päästä toimintaan mukaan. Syntyy noidankehä ja soppa on valmis. Jäsenkysely ja järjestötutkimus auttaa osallistamaan jäseniä toimintaan ja tarjoamaan vaikkuttamismahdollisuuksia. Järjestötutkimus on oiva apulainen järjestön kehitystyössä ja parantaa järjestödemokratiaa. Tutkimus voi myös auttaa tekemään toiminnasta paremmin ennakoitavaa.

Järjestöjen toiminnassa on tärkeää, että järjestö toteuttaa sille määriteltyä tarkoitusta, mutta myös tekee niitä asioita, joita jäsenistö pitää arvokkaana ja tarpeellisena. Nämä kaksi agendaa voivat olla myös keskenään ristiriidassa. Kuitenkin, niin suurissa kuin pienissäkin järjestöissä, toiminnan laajuus ja vaikuttavuus pohjaa jäsenistöön ja jäsenten määrään. Tällöin toiminnan pitää vastata niitä tavoitteita, joita jäsenet sille antavat ja tavoitteiden pitää olla kirkkaat, jotta aktiiveja saadaan rekrytoitua lisää. Järjestötyö voi olla tavattoman voimaannuttavaa, siinä verkostot kasvaa ja vertaistukea on tarjolla. Tutkitustikin järjestötyö voi vähentää syrjäytymistä. Siksi työ jota järjestöissä tehdään on äärettömän tärkeää!

Jäsenkysely

Freyr tarjoaa tavan tutkia jäsenten tarpeita ja toiveita luotettavasti ja luottamuksellisesti. Erilaisin jäsenkyselyin, järjestötutkimuksin ja sidosryhmäkyselyin voimme esimerkiksi tavoittaa ongelmakohdat järjestöviestinnässä tai jäsenten vaikuttamismahdollisuuksissa. Tarjoamme myös apua tulosten analysoinnissa ja tarvittavien toimenpiteiden harkinnassa. Kaikissa tutkimuksissa noudatamme tutkimuseettisiä periaatteita. Järjestötutkimus on sijoitus yhdistyksen toimintaan. Jäsentutkimuksen avulla saadaan päämääriä kirkastettua ja ohjattua resursseja oikeaan paikkaan. Vaikuttavuus kasvaa jäsenmäärän mukana ja saatte tukea myös esimerkiksi edunvalvontatyöhön.

Kuinka jäsenkysely tehdään?

Jäsenkysely suunnitellaan yhdessä järjestön tai yhdistyksen kanssa. Tarjoamme omaa asiantuntemustamme suunnittelun tueksi, mutta kokonaisuus rakennetaan järjestön tarpeesta lähtien. Varsinainen tutkimus voidaan tehdä tarpeesta riippuen esimerkiksi sähköisellä kyselykaavakkeella, sähköpostitse tai perinteisemmällä paperilomakkeella. Myös puhelinhaastettelut ovat mahdollisia. Vastausten anonymisoinnista ja ja analysoinnista huolehdimme me. Lopputulos on valmis analyysi, jonka avulla toimintaa on helppo lähteä kehittämään.

Kun tarvitset asiantuntijan apua jäsentutkimukseen tai järjestön kehittämiseen, ota yhteyttä! Meillä on käytössä laaja skaala erilaisia tutkimuksia sekä välineitä ja hyödynnämme myös palvelumuotoilun keinovalikoimaa!

Blogissa

Asiakaskokemuksen muotoilu palvelumuotoilun avulla

Asiakasymmärryksen syventäminen palvelumuotoilun avulla

Laadukas ja eheä data on edellytys onnistuneelle sisällön kustomoinnille ja se ohjaa niin asiakaspalvelun, myynnin, kuin markkinoinninkin työtä sekä tarjoaa tukea jo tuotekehitysvaiheeseen. Puutteellista asiakasdataa voidaan rikastaa yhdistelemällä eri tietolähteitä, omista erillisistä rekistereistä julkisiin rekistereihin ja esimerkiksi verkkosivuilta saatuun dataan.

Palaute ja fiiliskysely

Fiiliskysely jatkuvaan henkilöstökokemuksen mittaamiseen

Yksinkertainen fiiliskysely on vakiinnuttanut paikkansa henkilöstökyselyiden yhtenä mittarina. Pulssikysely on määrätyin ja yleensä lyhyin aikavälein toistuva kysely. Fiiliskyselyt toteutetaan yleensä pulssikyselyinä ja näin saadaan jatkuvaa dataa henkilöstön hyvinvoinnista, työilmapiiristä ja työyhteisön terveydestä. Fiiliskyselyt ovat usein hyvin lyhyitä kyselyitä, joissa vastataan […]

Teal-organisaatio itseohjautuva

Teal-organisaatiot

Teoria Teal-organisaatioiden takana nojaa Frederic Laloux:n tutkimuksiin ja kirjaan Reinventing Organizations. Teoria on jo tällä hetkellä muuttamassa koko johtamisen paradigmaa systeemiseen johtamiseen ja itseohjautuvuuden kehittämiseen organisaatioissa. Teal-organisaatioissa pyritään muuttamaan organisaatio kokonaan itseohjautuvaksi, joka poistaa tarpeen nykyisen kaltaiselle hierarkkiselle johtamisjärjestelmälle. Tulevaisuuden […]